National Strategy  Global Vision  Decision-Making Consultation  Public Opinion Guidance

Council

About NADSCouncil
Chairwoman

Jin Nuo

Party Secretary of RUCVice Chairman

Liu Wei

President of RUC

Qiu Guogen

Co-Chairman of the Board of Chongyang

Institute for Financial Studies, RUC


     


Member of the Council

Wang Liming

Executive Vice President of RUC

Mao Zhenhua

Vice President and CEO of CCXI

(China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.)

Yan Qingmin

Vice Mayor of Tianjin

Zha Xianyou

Vice President of RUC

Zhang Yu

Dean of the School of Economics, RUC

Liu Yuanchun

Executive President of NADS, RUCAbout NADS